Organisatie

Organisatie

Eigenaar van het Landgoed het Smithuyserbos en van het monument de Wolfsdreuvik is de Stichting Smithuyserbos, gevestigd te Nieuwegein. Het betreft een particuliere stichting met vijf bestuursleden. De stichting heeft geen mensen in dienst. De stichting werd in november 1991 opgericht door dr. D.P.R.A. Bouvy. De stichting is ingeschreven in het handelsregister voor de Kamers van Koophandel onder nummer 41194195.

Doelstelling

De Stichting heeft krachtens artikel 2 van het statuten ten doel:

Het instandhouden en onderhouden van het Smithuyserbos en de opstal genaamd de Wolfsdreuvik; de zorg voor natuur en landschap, het geschikt maken en houden van het bos voor passieve recreatie en het openstellen van het bos voor het publiek indien en zoals zulks naar het oordeel van het bestuur wenselijk is, de economische exploitatie door met name houtproductie ten behoeve van de instandhouding en het door gericht onderhoud continueren en zo mogelijk verbeteren van een evenwichtig en stabiel bos in samenhang met een evenwichtige flora en fauna, het bevorderen van publieke belangstelling voor natuurbeheer en kleinschalige bosbouw en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) onderhouden van het bos, waar mogelijk door kleinschalig bosbeheer, het organiseren van rondleidingen en lezingen en het waar nodig samenwerken met andere gelijkgerichte rechtspersonen.

Beheerder E-mail

De heer R.A.M. Bouvy
reinierbouvy@smithuyserbos.nl

Beheerplan Smithuyserbos

Het huidige beheerplan van het Landgoed is voor de periode 2015 tot 2025.

Natuurschoonwet

Sinds 17 januari 1969 is het terrein gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928.

Landgoed Smithuyserbos

In art. 1 lid 1 Natuurschoonwet 1928 is een definitie gegeven van het begrip landgoed:

Een NSW-landgoed is een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak – daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen – voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is.

Openstelling Smithuyserbos

Het gehele terrein is voor het publiek opengesteld met uitzondering van de omgeving van de opstal genaamd Wolfsdreuvik in verband met privacy.

FSC®-keurmerk

Sinds 10 november 2005 is de Stichting Smithuyserbos aangesloten bij de FSC®-groepscertificering van de Unie van Bosgroepen. FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het bosbeheer van het landgoed is getoetst aan de richtlijnen van de Forest Stewardship Council en is daarmee in overeenstemming bevonden. Via het FSC-keurmerk kan een houtkoper beoordelen dat het hout afkomstig is uit een bos dat duurzaam wordt beheerd.

Bosgroep Midden Nederland/Unie van Bosgroepen

De Stichting Smithuyserbos is lid van de Bosgroep Midden Nederland, een vereniging van bos- en natuureigenaren. In 1991 hebben de regionale Bosgroepen de “Unie van Bosgroepen” opgericht. De vier regionale bosgroepen zijn aangesloten bij deze Unie, die als overkoepelende organisatie onder meer de subsidieaanvragen bundelt en spreekbuis is naar de rijksoverheid.

De Stichting Smithuyserbos laat zich op het gebied van bosbeheer, subsidies, etc. bijstaan door de Unie van Bosgroepen en meer in het bijzonder de Bosgroep Midden Nederland.

Activiteiten

Informatie bijeenkomsten

Diverse informatie bijeenkomsten zijn er geweest, waarbij

  • I.V.N.-gidsen zijn geïnformeerd over het bos in de breedste zin van het woord;
  • groepen jongeren duidelijk is gemaakt hetgeen bij bosbeheer komt kijken en betrokken is bij de uitvoering ervan door eenvoudige werkzaamheden te verrichten;
  • rondleidingen aan groepen geïnteresseerden met of zonder kennis over bos en natuur;
  • onderwijsinstellingen (schoolklassen), het visualiseren van bos. Het laten beleven dat bos meer is dan alleen een verzameling bomen.

Begrenzingen:

Het Smithuyserbos wordt aan de west- en noordzijde begrensd door de Stichting Goois Natuurreservaat.

Aan de zuidkant van het Smithuyserbos is het Utrechts Landschap gelegen.

Fietsen:

Indien u een fietsroute wilt plannen, dan biedt wellicht de fietsrouteplanner van de Fietsersbond uitkomst. Even voorbij routepunt 83 in de richting van routepunt 56, kunt u aan uw linkerhand het Smithuyserbos aantreffen.

Bosonderhoud:

  • reguliere houtoogst 1340 m³ (2012);
  • het opknappen lanenstelsel, begaanbaar maken van de paden;
  • het verwijderen dood hout uit de laanbomen langs Hollandsche sloot en hoofdlaan;imag2365
  • een vrijwilligers organisatie schoont jaarlijks de paddenpoel/vijver op, snoeit de paden/lanen vrij van overhangende takken, en het verplanten van jonge boompjes naar open plekken i.v.m. variatie, gebruik makend van natuurlijke verjonging, het uitvoeren van onrendabele dunningen (licht en ruimte maken ten gunste van waardevolle bomen en een betere balans in de boomsoorten variëteit door het verwijderen van bomen die een mindere houtkwaliteit hebben en geen financiële bijdrage leveren).

Literatuur