Beleidsplan Stichting Smithuyserbos en Stichting Vrienden Wolfsdreuvik

Beleidsplan:

Geldigheidsduur Beleidsplan :  2022 tot en met 2028

Opgesteld door :

Reinier Bouvy / Voorzitter Stichting Smithuyserbos

Maurits Bouvy / Penningmeester Stichting Smithuyserbos

Februari 2022

1-Inleiding

In 1991 is de stichting Smithuyserbos opgericht teneinde het Smithuyserbos en het gebouw de Wolfsdreuvik te behoeden en behouden voor het nageslacht, en de continuïteit van het Smithuyserbos en de Wolfsdreuvik voor de toekomst veilig te stellen. De stichting Smithuyserbos is een familiestichting, en deze stichting is eigenaar van het landgoed Smithuyserbos en van het gemeentelijk monument de Wolfsdreuvik. Het bestuur van de stichting Smithuyserbos bestaat geheel uit familieleden.

 1. De leeftijd van de huidige bestuursleden is zodanig dat er serieus aandacht besteed moet worden aan opvolging van de bestuursleden binnen de familie, de afstammelingen van D.P.R.A. Bouvy.
 2. In de afgelopen periode zijn de begrotingen jaarlijks steeds sluitend geweest door voldoende inkomsten uit subsidie en houtopbrengsten. Deze houtopbrengsten zullen de komende jaren afnemen door bosvisie, droogte, insectenplagen, stijgende kosten voor het oogsten en afvoer van hout, en afnemende frequentie van oogsten, waarbij de eerstkomende oogst niet voor 2025 zal zijn. De financiële situatie loopt achteruit vanwege het groeiende jaarlijkse tekort (voor 2021; Euro 10.000). 
 3. De huidige voorziening voor de opslag van materieel en materiaal in portakabins is een tijdelijke oplossing.

Om aan deze 3 issues het hoofd te bieden, denken wij aan 

 1. het oprichten van de Stichting Vrienden Wolfsdreuvik, met ANBI-status vanwege de fiscaal gunstige mogelijkheden bij donaties in 2022 en 
 2. een uitbreiding van de opstallen voor opslag gereed in 2028.

2-Uitgangssituatie

Waarom dit project: 

De Stichting Smithuyserbos is een familiestichting, en eigenaar van Smithuyserbos en Wolfsdreuvik. Stichting Smithuyserbos wil deze status behouden, maar krijgt de begroting niet meer sluitend. Om de hoofdactiviteiten in de Wolfsdreuvik te kunnen laten plaatsvinden dienen slechts de voor dat moment relevante zaken in de Wolfsdreuvik aanwezig te zijn. De portakabins voorzien in de behoefte naar opslag van gereedschappen, meubilair en voorraden, maar is tijdelijk. Een duurzamere oplossing voor opslag en voor nevenactiviteiten is nodig.

Wat is de huidige situatie:

De Wolfsdreuvik is een gemeentelijk monument, voorzien van elektriciteit, water en toilet. De elektriciteit wordt geleverd door een dieselaggregaat, water wordt ter plaatse opgepompt. De Wolfsdreuvik kan gebruikt worden voor bijeenkomsten en excursies.

2.1 Aanleiding
Welke problemen en oorzaken vormen de aanleiding:
 • opvolging van het bestuur binnen de familie, 
 • verminderde houtopbrengst, 
 • aflopen vergunning portakabins
Perspectief:

Het Landgoed Smithuyserbos is zeer gerespecteerd en gewaardeerd vanwege een unieke uitstraling. Zowel de Wolfsdreuvik samen met het Smithuyserbos is een handelsmerk. Door de afnemende houtopbrengsten en het spreiden van financiële risico’s is het van belang om de inkomsten uit te breiden door een nieuwe drager te ontwikkelen. De Wolfsdreuvik biedt daarvoor de ideale mogelijkheden. Investeringen in faciliteiten (uitbreiding en dergelijke) is nodig om de doelstelling na te kunnen komen. De ANBI status stelt een veilige toekomst in het vooruitzicht, zowel op het gebied van het faciliteren van activiteiten, als op financieel gebied door de fiscale mogelijkheden. 

3-Resultaat

3.1 Doelstelling
Wat is het achterliggende doel van de opdrachtgever:
 • Het behouden en behoeden van het landgoed Smithuyserbos en gemeentelijk monument de Wolfsdreuvik voor en door het nageslacht is eveneens een belangrijk aspect.
 • Het verhogen van de maatschappelijke betekenis van het landgoed Smithuyserbos en gemeentelijk monument de Wolfsdreuvik
3.2 Resultaat
Wat is het concrete resultaat aan het einde van het project:
 • Het verwerven van de ANBI-status voor de Stichting Smithuyserbos,
 • Het oprichten van de Stichting Vrienden Wolfsdreuvik,
 • Het verwerven van de ANBI-status voor de Stichting Vrienden Wolfsdreuvik,
 • Het genereren van financiën voor een bouwwerk ter vervanging van de portakabins. 
 • Het genereren van financiën voor een jaarlijks sluitende begroting

4-Strategie

4.1 Werving
 • Het aantrekken van belangstellenden voor de stichting als vriend of ambassadeur. Als doel wordt gesteld om een jaar na aanvang van de stichting 100 donatie betalende vrienden te hebben. Totaalbedrag van 2500-3500 Euro
 • Het benaderen van sponsoren in de vorm van fiscaal aftrekbare giften. Het opbouwen van een netwerk voor het leggen van contacten voor fondswerving en het levend houden ervan, een jaar vooruitlopend op het ontvangen van de giften. Jaardoel is een totaal bedrag van 5.000 Euro.
 • Benaderen van ANBI stichtingen met ruime financiële middelen, die geïnteresseerd te krijgen om projecten van de stichting te sponsoren. Heeft meer dan een jaar tijd nodig. Eind 2022 een beeld hebben van (gelijkwaardige)stichtingen die in aanmerking komen om te benaderen om een oriënterend gesprek.
4.2 Activiteiten
 • Invulling geven aan verzoeken voor betaalde activiteiten die via mond tot mond reclame voortgang krijgen:
  • Jaarlijks de filmopnames met inkomsten van 1.000 Euro per jaar. Strategie bedenken om de prijs te verhogen of meer te bieden aan faciliteiten (omzet verhogen). In een jaar na oprichting, een stijgende lijn naar 1.500 Euro voor 2024.
  • Het geven van excursies, prijs verhogen, meer faciliteiten bieden met een uitgebreider programma. Zo ook voor bruiloften, partijen en dergelijke. Totaal, netto, van 2.000 Euro voor 2023.
 • Evenementen. Een nieuwe ontwikkeling met specialistische kennis en daadkracht met lef. Uitgaande van 2 evenementen voor 2023, voor een publiek van 50 mensen per evenement, met een netto opbrengst van 1.000 Euro per gebeurtenis.
 • PR/marketing: open monumentendag en Kiwanis met paleizenwandeltocht. Geen directe inkomsten, slechts bij verkoop van consumpties en gadgets. Te verwachten netto inkomsten, 100 Euro per gelegenheid.
 • Culturele instanties (Holland Festival), verhuur van accommodatie Wolfsdreuvik en Smithuyserbos. Te verwachten netto inkomsten voor 2022, 1.500 Euro. Voor 2023 eveneens 1.500 Euro

5-Begrenzingen

5.1-Inleiding

De deelbelangen worden vastgelegd in een marketingplan, een faciliteitenplan en een familieplan. Het marketingplan wordt door de Stichting Vrienden Wolfsdreuvik gemaakt, bijgehouden en gecommuniceerd.

Het faciliteitenplan, het familieplan en de jaaragenda worden door Stichting Smithuyserbos gemaakt en bijgehouden.

Marketingplan Wolfsdreuvik:

Het vinden van enkele grote sponsoren/gebruikers voor de Wolfsdreuvik door het organiseren van enkele kleinschalige maar wel exclusieve activiteiten met een zekere continuïteit zodat er jaarlijks ten minste die 10.000 Euro binnen komt. Het hoofdaccent ligt dus op het zoeken van klanten voor de Wolfsdreuvik. Het gebruik Wolfsdreuvik door deze klanten moet zodanig georganiseerd zijn dat dit verloopt zonder directe inzet (geen bemoeienis met organisatie, catering, gebruik, overleg en vergunningen) van de Stichting Smithuyserbos.

Faciliteitenplan Wolfsdreuvik:

In het Faciliteitenplan Wolfsdreuvik wordt opgenomen alle materiële ondersteuning die aanwezig moet zijn om klanten/gebruikers te kunnen ontvangen voor exclusieve bijeenkomsten. Het betreft de bouwkundige aanpassingen zoals de vervanging van de huidige portocabins, het herinrichten Wolfsdreuvik en de faciliteiten in de directe omgeving, allemaal gericht op de hoofddoelstelling. De Stichting Vrienden Wolfsdreuvik is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor deze materiële zaken. De Stichting Smithuyserbos gebruikt deze financiële middelen vervolgens om het faciliteitenplan te realiseren.  

Familieplan Wolfsdreuvik:

De stichting Smithuyserbos en de daarbij behorende familie gebruiken het Smithuyserbos en de Wolfsdreuvik voor hun activiteiten. Deze activiteiten worden beschreven in een Familieplan Wolfsdreuvik zoals het  onderhoud aan Smithuyserbos en aan de Wolfsdreuvik, Pinkbos bijeenkomst, Open Monumentendagen, familie activiteiten, kleinschalig onderhoud met behulp van familie en kennissen, kleinschalige rondleidingen en excursies en andere kleinschalige activiteiten zoals die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Met de Stichting Vrienden Wolfsdreuvik worden afspraken gemaakt wanneer zij optreden als aanspreekpunt en wanneer dit via de Stichting Smithuyserbos verloopt.